Om oss

__________

Studenthälsan.se drivs av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Studenters hälsa är en hjärtefråga för SSCO. Redan på 1930-talet grundade SSCO Stockholms studenters Hälsovärdsbyrå (SSHB), som senare kom att bli den nuvarande Studenthälsan vid Stockholms universitet. Idag måste alla statliga lärosäten erbjuda studenter hälsovård och förebyggande hälsovård. Utbudet skiljer sig dock från lärosäte till lärosäte. Iwebbportalen får du som student i Stockholm guidning till vilken typ av stöd och hjälp du kan få genom ditt lärosäte och studenthälsomottagningar.

Studenthälsans historia
__________

När tuberkulos drog fram över Sverige på 1930-talet bildades flera studenthälsomottagningar. 1932 startade Lunds studentkår en tuberkulosbyrå och 1934 öppnade Sveriges förenade studentkårer (SFS) en särskild mottagning för studenter i Hessleby sanatorium i Småland. 1934 var ett stort år för Studenthälsan. Utöver mottagningen i Hessleby drevs en stor kampanj mot tuberkulos vid Stockholms högskolor och läkaren Carl Gentz fick i uppdrag att starta röntgenundersökningar bland studenter. Störst av allt var dock att Stockholms studentkårer (SSCO), 1 november 1934, grundade Stockholms Studentkårers Hälsovårdsbyrå (SSHB) som numera är Studenthälsan i Stockholm.

Sedan 1930-talet har Studenthälsan utvecklats. Studenthälsan har bland annat haft ett särskilt uppdrag kring studenttandvård. Sedan 1980-talet har dock fokus varit på förebyggande och socialkurativ vård och mottagningarna har både läkare, psykologer och kuratorer.

Den 1 juli 1992 upphävdes förordningen om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande. Huvudmannaskapet och ansvaret för studenthälsovården flyttades därmed från studentkårerna till högskolorna och uppdraget skrevs in i högskoleförordningen:

1 kap. § 11
Högskolorna skall ansvara för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård, som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.

I en uppdatering av förordningen från 2009 lades det även till att:

1 kap. § 11
Högskolorna ska även ansvara för andra uppgifter av studiesocial karaktär som stöder studenterna i deras studiesituation eller underlättar övergången till arbetslivet samt för att studenterna i övrigt har en god studiemiljö.

De senaste årens rapporter pekar på att studenter mår allt sämre. Folkhälsomyndigheten visade i en rapport 2018 att varannan student i Sverige uppgett besvär av ängslan, oro eller ångest. De visade även att studenter  i högre utsträckning mår sämre än yrkesarbetande i samma ålder. Ett år senare, under hösten 2019, gav regeringen Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att kartlägga studenters hälsa.

Kontakt

__________

Politisk sekreterare: politik@ssco.se

Övriga kontaktuppgifter: ssco.se/kontakt